Cerin Erains stadgar


Stadgarna reviderades på Stämman 2011-03-02, och antogs enhälligt på Stämman 2012-03-07
Skillnaderna mot tidigare går att läsa här: Tidigare stadgar (med införda ändringar)


OM STADGARNA

 • För länet Cerin Erain, dess ridderskap och allmoge, gäller i allt Forodrims Lag, vad som här stadgas är endast för Cerin Erains nöjaktiga styrande.
 • Uppstår oklarheter eller tvistemål om länet Cerin Erains stadgar, avgör Länsherren i samråd med Stora Rådet hur de rätteligen skall tolkas.
 • Förslag till ändring av stadgan skall inlämnas till Länsherren.

OM NYA MEDLEMMAR

 • Cerin Erain har ingen curator.
 • Nya medlemmar kan endast upptas i Fornost Erain. Länet ensamt äger ingen sådan rätt.

OM LÄNSHERREN

 • Cerin Erain styres av Länsherren.
 • Till sin ställföreträdare skall Länsherre utse en pålitlig inbyggare som får titeln Länsdrots.
 • Länsdrots äger ej furstlig värdighet, ej heller rätt att föra Länsherres attribut: ring och stav.
 • Länsdrots är ansvarig inför Länsherren för sina beslut och handlingar.

OM STÄMMAN

 • Vart år skall Stämma hållas, utlyst av Länsherren.
 • Extra Stämma kan tillkallas av Länsherre eller tre inbyggare gemensamt, om Cerin Erains väl så kräver.
 • Vid Stämma bör följande dryftas:
  • Tillsättande av Ämbetsmän.
  • Redovisning av länets räkenskaper.
  • Fastställande av länsgärd.
 • På Stämma har varje närvarande inbyggare en röst.

OM INBYGGARE

 • Alla inbyggare har rätt att kalla Cerin Erain till länsmöte.
Senast uppdaterad: 2012-03-09